function add_svg_to_upload_mimes( $types ) { $types[ 'svg']= 'image/svg+xml'; return $type; } add_filter( 'upload_mimes' , 'add_svg_to_upload_mimes'); ANI-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Kielanówka 35/36 | 35-106 RZESZÓW » PORADNIA POZ


Przychodnia rodzinna ANI-MED

Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z naszych usług od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00.

Kielanówka 35/36
35-106 RZESZÓW


Nasze usługi:

- Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Opieka pediatryczna z punktem szczepień
- Gabinet zabiegowy
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej
- Gabinety stomatologiczne
- Medycyna Pracy

Gabinet dentystyczny zapewnia profesjonalną opiekę z zakresu:

- Stomatologii zachowawczej
- Endodoncji
- Stomatologii dziecięcej
- Chirurgii stomatologicznej
- Stomatologii estetycznej
- Protetyki


Posiadamy kontrakt z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje
bezpłatną opiekę lekarską.

PORADNIA POZ

W ramach Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczymy usługi na postawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Gabinet POZ otwarty jest od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane korzystaniem z usług naszej przychodni powinny wypełnić deklarację zapisu odpowiednio do lekarza POZ i pielęgniarki POZ.

Pacjent może żądać dostępu do informacji o przebiegu leczenia. Za kopię dokumentacji medycznej jednak zapłaci.

 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2016 r. – 28.02.2017 r.
1 strona wyciągu lub odpisu
1 strona kopii Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
III kwartał 2016 r.
4055,04 zł
8,11 zł 0,81 zł 1,62 zł

 

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji danych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz na elektronicznym nośniku danych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 nr 186 j.t.