function add_svg_to_upload_mimes( $types ) { $types[ 'svg']= 'image/svg+xml'; return $type; } add_filter( 'upload_mimes' , 'add_svg_to_upload_mimes'); ANI-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Kielanówka 35/36 | 35-106 RZESZÓW » LEKARZ RODZINNY POZ


Przychodnia rodzinna ANI-MED

Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z naszych usług od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00.

Kielanówka 35/36
35-106 RZESZÓW


Nasze usługi:

- Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Opieka pediatryczna z punktem szczepień
- Gabinet zabiegowy
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej
- Gabinety stomatologiczne
- Medycyna Pracy

Gabinet dentystyczny zapewnia profesjonalną opiekę z zakresu:

- Stomatologii zachowawczej
- Endodoncji
- Stomatologii dziecięcej
- Chirurgii stomatologicznej
- Stomatologii estetycznej
- Protetyki


Posiadamy kontrakt z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje
bezpłatną opiekę lekarską.

LEKARZ RODZINNY POZ

Lek.med.specjalista medycyny rodzinnej

z-ca kierownika d/s medycznych

 

 

Małgorzata Flis

poniedziałek
    8:00  – 14:00
wtorek
12:00 – 18:00
środa
    8:00 – 14:00
czwartek
12:00 – 18:00
piątek
 8:00 – 14:00

 

 

lek.med.specjalista chorób wewnętrznych

 

Maria Długosz

poniedziałek
8:00 – 14:00
wtorek
8:00 – 14:00
środa
12:00 – 18:00
czwartek
 8:00 – 14:00
piątek
 8:00 – 14:00

 

lek.med.w trakcie spec. rodzinnej

 

 

Paulina Ruta

poniedziałek

wtorek
 9:00 – 12:00
środa
czwartek
 –
piątek
15:00 – 18:00

 

 

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej.Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu. W przypadku każdej kolejnej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.Opłaty nie pobiera się w przypadku:

 • zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta;
 • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej;
 • z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki . Przy wypełnieniu deklaracji wyboru osoba wypełniająca powinna otrzymać do wglądu instrukcję.Pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej, powinien jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru.Deklaracje wyboru złożone przed dniem 1 października 2004 r., w tym wspólne dla lekarza, pielęgniarki,  zachowują ważność. Należy je jednak wypełnić ponownie w sytuacji, gdy deklaracja nie była złożona w imieniu własnym.Osoby ubezpieczone w innym państwie UE, ale mieszkające w Polsce, składają deklaracje do POZ na podstawie zarejestrowanych w oddziale Funduszu formularzy: E106, E109, E120 lub E121.Listę pacjentów, którzy złożyli deklaracje, sporządza się odrębnie dla każdej osoby udzielającej świadczeń w przychodni POZ.Pacjent składający deklarację do POZ nie ma obowiązku wybrania wszystkich trzech zakresów świadczeń w tej samej przychodni.Deklaracja dla noworodkaJeżeli dziecko do 6. miesiąca życia nie ma nadanego numeru ewidencyjnego PESEL, może być zgłoszone na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 6. miesiąca życia, rodzic powinien złożyć ponowną deklarację, ponieważ po tym czasie system informatyczny NFZ zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną.Limity osób objętych opiekąLiczba osób objętych opieką jednego lekarza POZ nie powinna przekroczyć 2750 osób.
Liczba osób objętych opieką przez jedną pielęgniarkę POZ nie powinna przekroczyć 2750 osób.Poprzez działania ukierunkowane na profilaktykę i promocję zdrowia, diagnostykę schorzeń, ale także na leczenie, zapobieganie i ograniczanie niepełnosprawności, podstawowa opieka zdrowotna ma decydujący wpływ na stan zdrowia pacjenta i jego rodziny.Opieka w POZ sprawowana jest przez lekarza, pielęgniarkę .W ramach POZ prowadzone są między innymi:

 • profilaktyka chorób układu krążenia,
 • porady patronażowe,
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
 • szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane),
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej.

Badania u dzieci do 16  roku życia wykonywane są w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych.

Lekarz POZ

 • kieruje na badania laboratoryjne
  Wykaz badań diagnostycznych, za które płaci lekarz POZ, jest ściśle określony (patrz na końcu strony). Wszystkie badania wykonywane są na zlecenie lekarza. Jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi konieczność ich wykonania,  lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym zostaną one wykonane. W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek. Zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany.
  Zawsze należy wskazać pacjentowi pracownię lub laboratorium, które wykona zlecone badanie dla Przychodni ANI-MED jest  to Laboratorium ( DIAGNOSTYKA  przy szpitalu wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska ).
 • kieruje na niektóre kosztowne badania diagnostyczne
  Lekarz POZ może kierować chorych jedynie na badania endoskopowe przewodu pokarmowego : kolonoskopię i gastroskopię . Skierowanie na badania musi wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ.
 • kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala
  Lekarz POZ kierując pacjenta lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.
 • wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty
  Lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez lekarza specjalistę informację – o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania).
 • kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
 • kieruje na rehabilitację
  Lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcją narządu ruchu, których przyczyną są te wady. W takich przypadkach lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej.W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach nie kwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz POZ kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.Lekarz POZ może wystawiać pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji.
  Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce w ciągu 30 dni od daty wystawienia, w innym przypadku starci ono swoją ważność. Lekarz POZ ma obowiązek poinformować pacjenta o konieczności rejestracji skierowania w wymaganym terminie.
 • kieruje na leczenie uzdrowiskowe
  Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania. Skierowanie przesyłane jest do oddziału NFZ. Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na swoje zlecenie i swój koszt:

  • badania dla dorosłych:
   OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi6 miesięcy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania.
  • badania dla dzieci:
   OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

  Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie mogło być rozpoczęte, w terminie14 dni od upłynięcia tego okresu NFZ powiadamia pacjenta o utracie ważności skierowania.

 • wydaje zlecenie na transport sanitarny
  Lekarz POZ podejmuje decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego. On też ocenia, czy transport będzie bezpłatny realizowany przez Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego Rzeszów ul. Kujawska 5  tel. 694451981 , częściowo lub całkowicie odpłatny. Informacja o odpłatności powinna zostać odnotowana przez lekarza na zleceniu.