function add_svg_to_upload_mimes( $types ) { $types[ 'svg']= 'image/svg+xml'; return $type; } add_filter( 'upload_mimes' , 'add_svg_to_upload_mimes'); ANI-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Kielanówka 35/36 | 35-106 RZESZÓW » RODO


Przychodnia rodzinna ANI-MED

Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z naszych usług od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00.

Kielanówka 35/36
35-106 RZESZÓW


Nasze usługi:

- Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Opieka pediatryczna z punktem szczepień
- Gabinet zabiegowy
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej
- Gabinety stomatologiczne
- Medycyna Pracy

Gabinet dentystyczny zapewnia profesjonalną opiekę z zakresu:

- Stomatologii zachowawczej
- Endodoncji
- Stomatologii dziecięcej
- Chirurgii stomatologicznej
- Stomatologii estetycznej
- Protetyki


Posiadamy kontrakt z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje
bezpłatną opiekę lekarską.

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem zbierającym, przechowującym i decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest NZOZ Ani-Med. Anna Szpak w Kielanówce

 

 1 .  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Z Administratorem można się skontaktować:

pisemnie na adres NZOZ Ani-Med. Anna Szpak, Kielanówka 35/36 , 35-106 Rzeszów,

telefonicznie pod numerem 17 740 11 12,

drogą elektroniczną na adres e-mail: opinie@ani-med.eu.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji do świadczeń zdrowotnych udzielanych w NZOZ Ani-Med. Anna Szpak w Kielanówce oraz w trakcie udzielania świadczeń.

 

2 . Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje dane osobowe, w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie przepisów prawa:

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(tj. zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO)

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest płatnikiem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Dzięki temu możesz:

korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w NZOZ Ani-Med. Anna Szpak w Kielanówce,

korzystać z realizowanych przez Administratora programów profilaktycznych

w jednym miejscu uzyskać kompleksową poradę oraz wykonać niezbędne badania diagnostyczne,

mieć pewność, iż przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i dokładamy wszelkiej staranności w ochronie danych naszych pacjentów.

 

3 .Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Przetwarzanie danych osobowych pacjentów w celu udzielania świadczeń zdrowotnych nie wymaga od Administratora pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ sposób i zakres przetwarzania danych  osobowych w tym przypadku jest ściśle określony w przepisach i jest to obowiązek ustawowy.

Odmowa podania wymaganych danych osobowych jest równoznaczna z brakiem zgody na leczenie.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zarejestrować i zrealizować dla Ciebie świadczenie zdrowotne, a tym samym świadczyć Ci usługę:

imię i nazwisko, numer PESEL – jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres miejsca zamieszkania,

w zależności od konieczności prowadzenia określonej dokumentacji medycznej indywidualnej oraz zbiorczej dla pacjentów, dodatkowe dane określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Poza przypadkami oraz w zakresie wymienionymi w przepisach prawa, podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

4 . Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

prawo dostępu do swoich danych osobowych,

prawo do sprostowania danych osobowych, w zakresie, w jakim są one niezgodne ze stanem faktycznym,

prawo do ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

5 . Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie:

osobom i podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w szczególności: przedstawicielom ustawowy pacjenta, osobom upoważnionym przez pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta oraz innym organom władzy publicznej i podmiotom wskazanym w ustawie,

dostawcom usług na rzecz Administratora, za pośrednictwem których dbamy o serwis i sprawność sprzętu medycznego, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych medycznych oraz jakość świadczonych usług.

 

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem:

dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 

7 . Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państw trzecich) oraz do organizacji międzynarodowych.