function add_svg_to_upload_mimes( $types ) { $types[ 'svg']= 'image/svg+xml'; return $type; } add_filter( 'upload_mimes' , 'add_svg_to_upload_mimes'); ANI-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Kielanówka 35/36 | 35-106 RZESZÓW » Transport Medyczny POZ


Przychodnia rodzinna ANI-MED

Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z naszych usług od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00.

Kielanówka 35/36
35-106 RZESZÓW


Nasze usługi:

- Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Opieka pediatryczna z punktem szczepień
- Gabinet zabiegowy
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej
- Gabinety stomatologiczne
- Medycyna Pracy

Gabinet dentystyczny zapewnia profesjonalną opiekę z zakresu:

- Stomatologii zachowawczej
- Endodoncji
- Stomatologii dziecięcej
- Chirurgii stomatologicznej
- Stomatologii estetycznej
- Protetyki


Posiadamy kontrakt z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje
bezpłatną opiekę lekarską.

Transport Medyczny POZ

PODKARPACKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ul. Kujawska 5, 35-323 Rzeszów

kontakt@pcrm.com.pl

tel. 694 451 981 – Arkadiusz Rząsa, właściciel

 

 

Transport sanitarny

trasnsport-medyczny-967747_933177820031479_2005500505_n-705x470

Kto zleca transport sanitarny?
Decyzję o udzielenie pacjentowi świadczenia transportu sanitarnego podejmuje lekarz. On też ocenia, czy transport  będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny. Jeżeli transport ma być częściowo lub całkowicie odpłatny, lekarz umieszcza stosowna informację na zleceniu.

Kiedy przysługuje pacjentowi bezpłatny transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)?
– skierowanie na transport jest wystawiane przez lekarza rodzinnego gdy zachodzi konieczność leczenia w szpitalu, poradni specjalistycznej lub innym zakładzie opieki zdrowotnej (poza stanem zagrożenia życia), a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego.
– dla zachowania ciągłości leczenia – gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ

Lekarz rodzinny (za wyjątkiem pierwszej wizyty) nie wystawia skierowania na transport do poradni specjalistycznej w celu kontynuacji leczenia zgodnie z zaleceniem specjalisty- zlecenie na transport w takiej sytuacji wydaje lekarz pracujący w poradni specjalistycznej.

Czy są jeszcze jakieś inne sytuacje uprawniające pacjenta do bezpłatnego przejazdu transportem sanitarnym?
Tak. Świadczeniobiorca ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza/felczera ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

W jakich sytuacjach transport sanitarny jest częściowo płatną usługą?

W przypadku kiedy pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Transport częściowo płatny przysługuje zatem w przypadku leczenia:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 • chorób nowotworowych,
 • chorób oczu,
 • chorób przemiany materii,
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 • chorób skóry i tkanki podskórnej,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu moczowo-płciowego,
 • chorób układu nerwowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób układu trawiennego,
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 • chorób zakaźne i pasożytnicze,
 • urazów i zatruć,
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,

Czy można korzystać z transportu sanitarnego nie posiadając wystawionego przez lekarza/felczera zlecenia na transport?
Jak najbardziej istnieje taka możliwość. W takiej sytuacji transport sanitarny jest usługą płatną. Opłaty pobiera się zgodnie z ustalonym cennikiem.

Czy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można zamówić transport sanitarny?
Nie można. Transportem tym nie obejmuje się pacjentów, których życie lub zdrowie jest zagrożone.

UWAGA!
Karetki pogotowia ratunkowego służą do ratowania życia i zdrowia ludzi. Nie wzywaj pogotowia ratunkowego, gdy potrzebujesz transportu sanitarnego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r.

 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 31/2014/DSOZ

13-06-2014

Zarządzenie Nr 31/2014/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

 „§ 3. 1. Celem postępowania, o którym mowa w § 1, jest wyłonienie podmiotów, które będą udzielały świadczeń poz.
2. Z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), w przypadku, gdy wnioskującym jest:
1) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, wniosek może złożyć wyłącznie wspólnie z:
a) lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
b) lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
c) lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
d) lekarzem posiadającym specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
e) lekarzem posiadającym specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii;
2) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, wniosek może złożyć wyłącznie wspólnie z:
a) lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
b) lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
c) lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
d) lekarzem posiadającym specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
e) lekarzem posiadającym specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.”;

2) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Świadczenia gwarantowane w rodzaju poz obejmują świadczenia z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii, ukierunkowane na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy podczas choroby, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, stosownie do przedmiotu umowy, udzielane są w sposób kompleksowy; w trakcie udzielania tych świadczeń, świadczeniodawca zapewnia realizację zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zapisy na listy świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, świadczeniodawca prowadzi na bieżąco, uwzględniając prawa świadczeniobiorców, o których mowa w art. 28 ust. 1 – 1d ustawy oraz wymagania, o których mowa w art. 56 ustawy.”;

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lekarz poz, może obejmować świadczeniobiorców opieką na podstawie deklaracji wyboru wyłącznie u jednego świadczeniodawcy realizującego umowę o udzielanie świadczeń lekarza poz.”;

5) w § 14 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku zlecenia przez lekarza poz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn.zm.2)), zlecenie winno pozostawać w zgodności z tymi przepisami oraz wystawiane jest na druku zgodnym ze wzorem określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 7 tej ustawy.”;

6) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pielęgniarka poz, może obejmować świadczeniobiorców opieką na podstawie deklaracji wyboru wyłącznie u jednego świadczeniodawcy realizującego umowę o udzielanie świadczeń pielęgniarki poz.”;

7) w § 29 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Świadczenia, o których mowa w § 28 ust. 2, są udzielane świadczeniobiorcy na podstawie zlecenia przewozu wydanego przez lekarza poz, po akceptacji wniosku o jego realizację w ramach umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ, dokonanej przez dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Funduszu. Akceptacja dotyczy oceny zgodności wniosku w odniesieniu do przypadków określonych w § 28 ust. 2 i stanowi podstawę rozliczenia zrealizowanego świadczenia.
8. Z wnioskiem o realizację przewozu, o którym mowa w ust. 7, występuje do dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Funduszu, w uzgodnieniu z lekarzem poz:
1) świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, po uzyskaniu zaświadczenia (sporządzonego w języku polskim) od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń szpitalnych, w przypadkach określonych w § 28 ust. 2 pkt 1 i 2;
2) świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, po uzyskaniu zaświadczenia od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przypadkach określonych w § 28 ust. 2 pkt 3 i 4.”;

8) we wzorze umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, § 8 otrzymuje brzmienie:

 „§ 8. W przypadku, gdy świadczeniobiorca po raz czwarty i każdy kolejny w danym roku kalendarzowym dokonuje wyboru świadczeniodawcy, lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, Świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę o obowiązku wniesienia z tego tytułu na rzecz właściwego Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł.”;

9) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2014 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk